Residència Cal Muns

Centre d’acolliment residencial temporal per a persones socialment vulnerables


La Residència Cal Muns és un servei especialitzat d'acolliment residencial temporal de mitja i llarga estada adreçat a persones en situació de sensellarisme, socialment vulnerables i amb un grau avançat o consolidat de desestructuració degut al temps que han viscut al carrer i a la severitat de la seva exclusió social. Són persones que pateixen malalties orgàniques cròniques i problemes de salut mental que requereixen puntualment atenció especialitzada en els àmbits social i psicològic.

Mitjançant aquest recurs residencial es facilita un entorn substitutiu de la llar de caràcter temporal adequat i adaptat a les necessitats de suport individual que precisin les persones en situació de sensellarisme. En tot moment es potencia el desenvolupament autònom de les aptituds bàsiques instrumentals i de la vida diària, a més de prestar especial atenció en el tractament dels trastorns mentals i orgànics.

La residència es troba situada a Cal Muns, un equipament que ofereix un conjunt integrat de serveis de salut, socials i residencials al barri de La Bordeta de Barcelona adreçats a persones amb problemes de salut mental. El recurs residencial està concertat amb l’Ajuntament de Barcelona.

Fotos Equipament Cal Muns

Foto Residencia Cal Muns
Veure fotos

Objectius

"Entorn substitutiu de la llar de caràcter temporal adaptat a les necessitats de suport individual que precisen les persones en situació de sensellarisme"

La intervenció de l’equip professional i tècnic de la residència s’orienta a proporcionar una bona qualitat de vida als seus usuaris cobrint les seves necessitats vitals bàsiques com eina principal per al seu desenvolupament social, la recuperació de la seva autonomia personal i l’afavoriment de la inclusió social.

Paral·lelament, l’equip treballa per aconseguir el retorn dels usuaris a la comunitat en condicions d’afrontar una vida autònoma plena. Quan aquest retorn no sigui possible, es derivarà l’usuari al recurs residencial previst a la Cartera de Serveis Socials que millor s’adeqüi a les seves característiques personals.

Serveis

La Residència Cal Muns disposa de 41 places d’estada limitada per persones en situació de sensellarisme i dels següents serveis que donen cobertura a les necessitats bàsiques i a les necessitats d’atenció sòcio-sanitària de les persones acollides:

 • Allotjament
 • Acolliment i convivència
 • Manutenció
 • Atenció o cura personal
 • Atenció a la salut i seguretat personal
 • Foment dels hàbits d'autonomia personal
 • Convivència i foment de les relacions interpersonals i socials
 • Foment de l'oci i del lleure al centre, a l’entorn i al medi comunitari
 • Gestió de documents (d’identitat, d’empadronament, de discapacitat, d’accés als serveis de salut i de farmàcia...)
 • Inclusió social
 • Participació, assessorament i suport

El recurs residencial també compta amb 4 places per urgències socials procedents del CUESB (Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona) amb perfils de trastorn mental i/o discapacitat intel·lectual.

Les persones acollides romanen en la residència entre 1 i 2 anys, una estada que garanteix un recurs residencial estable sense entrades i sortides freqüents.

Perfil usuari

Els serveis de la Residència Cal Muns estan adreçats a persones en situació de sensellarisme i socialment vulnerables de la ciutat de Barcelona, prioritàriament en fase avançada o consolidada de desestructuració personal i amb poca capacitat per una sortida autònoma, que manifestin la seva voluntat de desplegar un pla de treball adequat a les seves circumstàncies.

 • Persones de 18 a 67 anys en situació de sensellarisme que han estat identificades a la xarxa de dispositius de la ciutat de Barcelona
 • Sense suport familiar ni social
 • Sense ingressos econòmics o insuficients
 • Amb certs hàbits de cura personal
 • Amb necessitat de suport per tenir una vida autònoma i/o lleugerament dependents
 • Amb trastorns crònics de salut física i/o mental
 • Amb l’acceptació lliurement expressada d’accedir al servei i acceptar el tipus d’intervenció proposat

Equip professional i tècnic

La Residència Cal Muns compta amb un equip de professionals tècnics i un equip de professionals d’atenció directa que donen cobertura a l’atenció durant les 24 hores:

 • Director tècnic
 • Auxiliars i tècnics d’atenció directa de dia i nit
 • Treballador Social
 • Psicòleg clínic
 • Psiquiatre
 • Infermer psiquiàtric

Enllaços i materials d'interès

Contacte

Residència Cal Muns
C. Gavà, 70-72
08014 Barcelona
Tel. 93 689 65 61
Fax 93 315 89 11
Rcalmuns@spcsocial.org


[Veure mapa]