logo Sant Pere Claver - Fundació Serveis Socials

Memòria
2012

Descarrega't el PDF

Què fem?

La Fundació Serveis Socials, en funcionament des del 2006, desplega serveis i programes assistencials adreçats a persones en risc d'exclusió social.

En l'actualitat, la cartera de serveis ofereix el Club social, el Servei de Seguiment, Acompanyament i Suport a Joves Extutelats –SSASJE-, el Programa de Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar –PSALL, el Servei de Voluntariat, el Programa Sense Sabates i la Xarxa d'habitatges d'inclusió -XHI-.

Al llarg del 2012 s'ha obert la Residència Tres Pins i s'han continuat presentant projectes de caràcter residencial (Residencia Can Muns) per tal d'ampliar l'assistència als col·lectius que pateixen risc d'exclusió social.

També s'ha treballat per la difusió i llançament del nou projecte Museu d'Art Brut que impulsa l'expressió a través de l'art.

Programes d'Acompanyament i inclusió


Servei de Seguiment, Acompanyament i Suport a Joves Extutelats

El SSASJE és un servei social especialitzat que promou el treball individual amb el jove extutelat i l'acompanya en el seu procés d'emancipació.

L'equip gestiona la prestació econòmica prevista per la Llei 13/2006, i dóna suport als joves que la perceben en el seu procés gradual d'emancipació de l'Administració i en la progressiva incorporació al seu entorn social. Estableix coordinació amb la resta de sistemes d'atenció social, laborals i sanitaris de l'entorn en el que es desenvolupa el procés d'autonomia.

Està dirigit a joves de tota Catalunya que han estat tutelats per l'Administració durant més de 3 anys i que tenen entre 18 i 21 anys.

acompanyament

Els joves poden accedir al Servei fent la sol·licitud de la prestació i entregant-la al registre de la DGAIA.

Club Social

El Club Social és un recurs per a la inclusió i participació de les persones amb trastorn mental greu mitjançant l'oci. A partir de les activitats de caràcter lúdic i de socialització, fomenta una major vinculació i participació de la persona amb l'entorn, així com la creació de vincles afectius.

Està destinat a persones majors de 18 anys que pateixen un trastorn mental i volen ampliar la seva xarxa relacional o gaudir del seu temps d'oci.

Per accedir al Club poden consultar en el seu CSMA de referència o bé trucar i sol·licitar una entrevista informativa.

Programa de Suport a l'Autonomia a la pròpia Llar (PSALL)

El Servei de Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar té com a objecte contribuir al desenvolupament de la persona en les activitats de la vida diària, tant en la seva llar com en la comunitat, possibilitant la seva autonomia.

L'atenció es realitza en el domicili de l'usuari de forma concertada i al llarg del temps necessari per assolir els objectius proposats.

El programa està adreçat a persones majors de 18 anys amb disminució i persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental que volen viure de forma autònoma i necessiten suport.

Per accedir al programa, les persones poden fer la sol·licitud a l'ICASS (que atorga una subvenció en cada cas) o bé sol·licitar-ho al Departament de Serveis Comunitaris.

Servei de Voluntariat

El Servei de Voluntariat desplega un seguit d'intervencions complementàries a les que ja realitzen els serveis i professionals de la Fundació, i que garanteixen l'acompanyament, suport i acollida d'aquestes persones en situació o risc d'exclusió, per tal d'afavorir o aconseguir la seva integració a la comunitat Des de la seva creació, el Servei gestiona i realitza diverses accions:

Programa Sense Sabates

És un programa que consisteix en recollir sabates noves procedents d'excedents industrials i en distribuir-les entre les entitats que atenen persones en situació d'exclusió social i persones sense sostre.

L'objectiu és donar suport a les entitats que treballen en els processos d'inserció de persones en risc d'exclusió i potenciar la solidaritat i la participació de la societat en la millora de les condicions de vida de les persones en situació de pobresa.

Museu d'Art Brut (mAB)

L'objectiu d'aquest projecte iniciat al 2012 consisteix en la inserció social dels artistes, preferentment amb problemes de salut mental, facilitant-los espais d'intercanvi, difusió i desenvolupament artístic del seu potencial. D'altres persones que no han patit problemes de salut mental però que són autodidactes, també són convidades a participar.

El mAB pretén aconseguir una col·lecció permanent d'obres obtingudes mitjançant la donació, la cessió, el préstec o la compra; establint acords de col·laboració amb altres museus de característiques similars per intercanviar exposicions temporals.

Com d'altres museus d'art brut existents fora del nostre territori, el mAB mostra, mitjançant exposicions itinerants, permanents o virtuals, el conjunt d'obres executades per gent lliure de la cultura artística, que ho extreuen tot del seu propi fons i no dels clixés de l'art clàssic o l'art de moda. Com deia Dubuffet (1949), aquest exercici d'execució “és l'operació artística pura, bruta, reinventada en la totalitat de les seves fases per l'autor, a partir solament dels seus propis impulsos".

Algunes persones troben en l'art un canal d'expressió i elaboració del seu sofriment, lluny de les teràpies convencionals. Sense tenir coneixements previs sobre la forma, el color o els materials habitualment utilitzats en les manifestacions artístiques, alguns individus han trobat la manera de canalitzar les seves angoixes i fantasies.


Programes de Recursos Residencials


Centre de dia

El Centre de Dia Tres Pins és un equipament que ofereix fins a un total de 12 places d'atenció diürna per a persones majors de 18 anys amb discapacitat intel·lectual i trastorn de conducta. D'aquestes, actualment hi ha quatre d'ocupades.

Es tracta d'un servei que pretén ser una alternativa a d'altres serveis d'atenció diürna per a persones amb discapacitat (CO, CET, empresa ordinària amb suport, etc).

Particularment, està orientat a usuaris que no han pogut continuar assistint als seus anteriors serveis laborals o prelaborals donades les seves dificultats d'adaptació, o bé que, donades les seves característiques conductuals, ja no han estat admesos dins el circuit habitual ocupacional.

recursos residencias

Pretén ser un espai on treballar hàbits previs a una inserció laboral adaptada o normalitzada, mitjançant el foment dels hàbits personals, relacionals, etc., i la potenciació de les capacitats pròpies, així com un espai on dotar a les persones d'un major ventall de recursos de resolució dels seus propis conflictes.

Va ser inaugurat el 8 de novembre del 2012.

Fets destacats

Aquest any s'ha pogut començar a treballar la responsabilitat de fer-se càrrec de la Jardineria i de l'Hort de Tres Pins, completant aquesta activitat visitant diferents Gardens i fent intercanvi de coneixements amb d'altres recursos, com el Club Social de SPC. Tanmateix, s'han pogut fer sortides culturals, com visitar el Poble Espanyol, Caixaforum i concerts a través d'Apropa Cultura.

Residència Tres Pins

La Residència Tres Pins és un equipament que ofereix servei d'acolliment residencial amb caràcter permanent o temporal a persones majors de 18 anys amb discapacitat intel·lectual i trastorn de conducta.

El centre començà a funcionar el 9 de gener del 2012 i actualment atén a 27 usuaris, als quals se'ls hi proporciona atenció integral a les activitats bàsiques de la vida diària, atenció especialitzada per millorar la seva qualitat de vida i, sempre que sigui possible, per que retornin i s'integrin al medi comunitari habitual.

Treballa que es realitza intenta fomentar el desenvolupament personal millorant els hàbits d'autonomia personal, les relacions interpersonals i socials, la inclusió social mitjançant activitats integradores a la comunitat, la normalització de la relació familiar, la dotació d'eines alternatives de conducta vers els trastorns conductuals que presenten, etc.

Fets destacats

A més de les activitats realitzades dins la mateixa residència i amb caire terapèutic, s'han pogut engegar tota una sèrie d'activitats adreçades a treballar la seva integració a la comunitat, moltes d'elles aprofitant els recursos que el propi entorn ofereix i, d'altres, emmarcades en un context esportiu. Algunes d'aquestes són:

Activitats Comunitàries:

 • Sortides Lúdiques (museu, cinema, centres comercials, etc)
 • Sortides Lúdiques II Sarau: discoteca i karaoke
 • Mediateca Caixaforum
 • Biblioteca Vaporvell (Sants)
 • Filmoteca. Visita programada + descomptes
 • Apropa cultura (Auditori)
 • Platja i piscina (estiu)
 • Festes de barri
 • Excursions (muntanya, neu, etc)
 • Visita parcs i jardins

Activitats Esportives:

 • Futbol i Petanca amb BCN Esports
 • Equip de Special Hockey, en col·laboració amb les Llars Montjuic i el FC Barcelona.
 • Piscina (Picornell i Sant Boi)
[Ampliar informació]

Xarxa d'Habitatges d'Inclusió (XHI)

Les llars amb suport constitueixen una alternativa residencial comunitària per a les persones amb greus trastorns mentals en situació de risc d'exclusió social. L'equip educatiu composat per un psicòleg, una treballadora social i un educador social realitza el seguiment individual i grupal dels usuaris de les llars i afavoreix l'adequada vinculació a les seves xarxes de suport sanitàries i socials, així com la participació en la seva comunitat.

El programa està adreçat a persones majors de 18 anys amb problemàtica social derivada de malaltia mental i aquelles en situació de risc d'exclusió social (persones sense sostre, joves i immigrants).

Per accedir a la llar es pot fer la sol·licitud a l'ICASS amb qui l'entitat té places concertades o bé sol·licitar una plaça privada al Departament de Serveis Comunitaris.


Preogrames de Defensa Jurídica


Programa de Defensa Jurídica dels Malalts Mantals (JURIMM)

El programa JURIMM és un programa especialitzat que es va crear al 2010 per donar resposta a les mancances relacionades amb l'assessorament legal que precisen les persones amb problemes de salut mental.

Aquest programa va destinat als familiars i a les persones amb problemes de salut mental que vulguin o necessitin l'assessorament d'un jurista o d'un pèrit coneixedor de les circumstàncies que envolten la salut mental.

Programes de Respir Familiar


Programa d'Atenció a Casa (PAC)

El Servei d'atenció al domicili és un servei privat realitzat al domicili, que proporciona, mitjançant personal qualificat i supervisat, un conjunt d'actuacions preventives, formatives, rehabilitadores i d'atenció a les persones i unitats de convivència amb dificultats per romandre o desenvolupar-se de forma prou autònoma en el seu medi habitual.[Ampliar informació]

defensa jurídica
[Ampliar informació]

respir familiar
© Sant Pere Claver 2012  |  Avís legal  |  Mapa del lloc disseny: martasdesign.com