QUÈ ÉS I PER A QUÈ SERVEIX LA PRESTACIÓ?

» D'on ve la prestació econòmica per joves extutelats?

La prestació prové de la Llei 13/2006 de prestacions socials de caràcter econòmic en la que es descriuen la finalitat i els criteris per poder optar-hi i els supòsits en els que finalitza.

» Què pretén aquesta prestació econòmica?

Aquesta prestació pretén garantir la cobertura de les teves necessitats bàsiques per tal d'afavorir el desenvolupament del teu projecte personal que t'ha de permetre afrontar el futur amb suficients garanties de reduir al màxim el nivell de risc de no assolir una plena integració social.

» Què entenem per necessitats bàsiques?

Són aquelles que tenen a veure amb la teva manutenció, l'alimentació, l'accés i les despeses del teu habitatge, la teva formació, el transport, l'accés a internet, a productes d'higiene, de salut, etc...

» Què és un projecte personal?

Un projecte personal és allò que vols aconseguir. És la proposta que t'has marcat a nivell d'estudis o a nivell laboral, o per viure de forma independent del teu nucli familiar, per tenir cura de la teva salut, etc... i que es concreta en diferents objectius que aniràs definint al llarg del temps amb el teu Educador/a i que quedaran registrats en un pla de treball.

» Què és un pla de treball?

És el document on concretarem i definirem els teus objectius i allò que faràs per assolir-los. En el pla de treball detallaràs què vols fer i com ho vols fer. D'aquesta forma justifiquem a la Generalitat que la prestació t'està recolzant en el teu projecte personal.

En aquest pla de treball es poden treballar diferents àmbits de vida: habitatge, gestió dels diners, els estudis, la cerca de feina, la teva situació jurídica, de salut, o socioeducatiu, xarxa de suport, etc...

» Tindré un tutor/a?

No, tindràs un Educador/a referent que t'acompanyarà durant aquest procés.

DOCUMENTACIÓ I REQUISITS ADMINISTRATIUS

» Haig de portar documentació?

Sí, els documents que aportes serveixen per justificar que compleixes els requisits establerts a la Llei 13/2006.

» Quina documentació cal aportar?

 • Fotocopia del DNI o NIE
 • Volant de convivència: demanar-lo a l'Ajuntament o a l'Oficina d'atenció ciutadana del teu districte. És diferent del Padró que no serveix perquè necessites un document on constin totes les persones que viuen en el domicili.
 • Full de transferència bancària: has de constar com l'únic titular, no hi pot haver ningú més al compte. Si ets menor has de donar l'ordre al banc de que un cop facis la majoria d'edat el tutor/a ha de sortir del compte. Important que aquest paper estigui net i polit, segellat i signat pel banc.
 • Justificant ingressos: cal que el demanis a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). En el cas de treballar hauràs de portar també el contracte i les nòmines.
 • Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta bancària / nº de compte bancari (ha de constar l'IBAN, nom del titular i DNI/NIE)
 • Documentació dels estudis que s'estan cursant: matrícula curs / notes / valoracions. En cas d'estar vinculat a un recurs d'inserció laboral portar un certificat on consti que estàs assistint, amb els horaris, nom i contacte del/la referent.

» En el compte bancari hi pot constar algú de la meva família?

No. Has de constar com l'únic titular, no hi pot haver ningú més al compte.

» Si cobro altres prestacions puc cobrar la prestació per joves ex tutelats?

, pots cobrar orfandat. En tots els casos que percebis alguna altra prestació cal que aportis un document on consti la quantitat que estàs rebent.

» Hi ha un límit d'ingressos compatibles entre aquestes prestacions?

, la quantia de la prestació més uns altres ingressos no pot superar els 995€.

» Quins son els requisits per rebre la prestació?

 1. Residir legalment a Catalunya i viure-hi de manera real, efectiva i ininterrompuda
 2. Ser major de 18 anys
 3. Haver estat tutelat per la DGAIA durant un període superior a 1 any
 4. No viure al mateix domicili que els pares biològics / adoptius
 5. Aportar la documentació esmentada
 6. Proposar i engegar un pla de treball

» Si surto de Catalunya puc cobrar la prestació?

Pots estar fora de Catalunya un màxim de 3 mesos a l'any sempre i quan tingui coherència amb el teu projecte personal.

» Si visc amb els pares biològics / adoptius puc cobrar la prestació?

No es pot viure ni amb els pares biològics ni amb els pares adoptius.

» Quantes vegades puc sol·licitar la prestació?

Pots sol·licitar la prestació en diferents moments del teu projecte entre els 18 i els 21 anys.

» Quant temps tinc per signar el pla de treball?

A nivell administratiu, tenim 3 mesos per signar el teu pla de treball des de que nosaltres rebem la teva sol·licitud. En cas que no s'hagi pogut signar un pla de treball, la sol·licitud és denegada.

ALTRES QÜESTIONS FREQÜENTS

» Quan començaré a cobrar la prestació?

Un cop signat el pla de treball s'envia a l'Àrea de Suport al Jove Tutelat i ExTutelat que ho tramita. El temps pot variar entre un mínim de 2 i 4 mesos i un màxim de 6 mesos. Durant els mesos d'estiu i final d'any pot endarrerir-se el tràmit.

» Amb quina freqüència hauré de venir a les entrevistes?

Un cop signat el pla de treball i durant els 6 primers mesos, les entrevistes seran mínim mensualment i desprès pactaràs amb l'Educador/a la freqüència i la modalitat (presencial o telemàtica).

» Puc estudiar i treballar i seguir percebent la prestació?

. Sempre i quan la teva nòmina no superi el límit d'ingressos establert a la llei 13/2006. És molt recomanable que durant aquest temps que cobris la prestació tinguis experiències laborals que et donaran eines per sostenir-te econòmicament quan finalitzis el procés.

» Quants diners cobraré de la prestació?

663,98€ mensuals durant 12 mesos, no hi ha pagues dobles.

» Cobraré tots els mesos el mateix?

, tret si treballes i superes el mínim. Llavors la quantitat es pot reduir segons les característiques del teu contracte laboral i els ingressos de la teva nòmina.

Amb les dades de la teva nòmina, l'Àrea de Suport al Jove Tutelat i ExTutelat redueix la quantia de la prestació mentre estiguis treballant.

» Cobraré endarreriments?

No

» No vull estudiar, puc només treballar?

, si aquest és el teu objectiu. Caldrà que et vinculis a un recurs d'inserció laboral que t'acompanyi en aquest procés de recerca de feina.

En aquest cas, s'acordarà el temps estimat necessari per aconseguir aquest objectiu laboral i hi haurà un seguiment i coordinació entre el referent de la prestació, el referent del recurs d'inserció i el jove. S'entén que si l'objectiu és aconseguir una feina, un cop el jove l'assoleixi i es consolidi, passarà a prescindir de la prestació per dependre'n dels propis ingressos econòmics.

» Què passa si no tinc clar què vull fer o no tinc un projecte d'estudis?

És natural que tinguis dubtes o no tinguis clar quin és el teu projecte personal. Cal que ho parlis amb el teu educador/a referent i anar pensant plegats quina proposta de projecte personal podries / voldries engegar.

» Haig de fer declaració de la renda?

, la prestació és de declaració obligada. Si no ho fas, podries tindre complicacions quan vulguis sol·licitar una beca d'estudis o treballis i tinguis una nòmina.